Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do zadań Działu Ekonomiczno - Administracyjnego należy w szczególności:

1) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

2) bieżące, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i wypłacanie wynagrodzeń, świadczeń pieniężnych dla pracowników z tytułu wykonywania pracy,

b) terminowe regulowanie bieżących zobowiązań DPS,

c) egzekucja wierzytelności,

d) sporządzanie i terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych,

e) przygotowywanie analiz i planów wydatków,

f) kontrola przedkładanych dokumentów, zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,

g) prowadzenie kasy oraz dokonywanie wypłat gotówki,

3) nadzór nad prawidłowym transportem, przechowywaniem gotówki, dokumentów finansowych oraz nad właściwym ich zabezpieczeniem,

4) opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów z zakresu prowadzonych spraw,

5) przekazywanie akt finansowych do archiwum.


Do zadań Sekcji Gospodarczej należy w szczególności:

1) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej DPS wraz z udokumentowaniem operacji magazynowych,

2) zapewnienie transportu i zaopatrzenia DPS,

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem technicznym i ochrony p.poż.,

4) prowadzenie okresowych przeglądów obiektu oraz dokonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji pomieszczeń i sprzętu,

5) prowadzenie kart drogowych oraz właściwe zabezpieczenie samochodów służbowych,

6) prawidłowe wykonywanie prac gospodarczych, ogrodniczych, porządkowych,

7) ustalanie potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia materiałów (środków czystości, żywności) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DPS oraz ich realizacja, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

8) sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynku, pomieszczeń, instalacji oraz sprzętu,

9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, cechowanie mienia i sprawowanie kontroli nad jego zabezpieczeniem,

10) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.


Do zadań Sekcji Żywienia należy w szczególności:

1) prowadzenie kuchni i zapewnienie żywienia odpowiadającego nornom i zasadom żywienia,

2) przygotowywanie i wydawanie posiłków,

3) zapewnienie czystości oraz właściwych warunków higieniczno - sanitarnych na terenie kuchni,

4) ścisłe przestrzeganie norm i przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów BHP i p.poż.


Do zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego należy w szczególności:

1) sprawowanie kompleksowego pielęgnowania mieszkańców,

2) współpraca z mieszkańcem, lekarzem, członkami zespołu terapeutyczno – opiekuńczęgo w zakresie planowania pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,

3) nawiązanie kontaktu z mieszkańcem DPS oraz tworzenie warunków niezbędnych do zaspokajania indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych, wspomagających, psychologicznych i społecznych,

4) prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego, zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, rehabilitacyjne,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem i pobytem mieszkańca,

6) planowanie i realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańca dostosowanych do potrzeb, zainteresowań, wieku, płci oraz zaleceń lekarskich,

7) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,

8) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych,

9) załatwianie wszelkich spraw urzędowych dotyczących mieszkańców DPS,

10) budowanie właściwej relacji między mieszkańcami i personelem Domu,

11) zapewnienie mieszkańcom Domu stałej łączności z pracownikami pierwszego kontaktu,

12) utrzymanie stałych kontaktów z rodzinami mieszkańców, instytucjami i organizacjami pomocowymi, sądami, ZUS, stowarzyszeniami, fundacjami, sponsorami,

13) zapewnienie mieszkańcom Domu warunków do swobodnego praktykowania własnej religii,

14) nadzór nad mieniem mieszkańców,

15) podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza i wykonywanie zabiegów,

16) prowadzenie gospodarki lekami,

17) nadzór nad posiłkami,

18) zmiana bielizny i odzieży,

19) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

20) pomoc przy opracowywaniu jadłospisu,

21) prowadzenie magazynu z bielizną,

22) prowadzenie działalności konsultacyjno - edukacyjnej o charakterze profilaktycznym oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,

23) wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży, ćwiczeń, gimnastyki przyłóżkowej zgodnie z zaleceniami lekarza,

24) właściwe wykorzystanie aparatury i urządzeń rehabilitacyjnych,

25) bieżące prowadzenie kart zabiegów i dziennika pracy sali rehabilitacyjnej,

26) szerzenie oświaty sanitarnej poprzez instruktaże dla mieszkańców i personelu,

27) dbanie o czystość mieszkańców i pomieszczeń,

28) pomoc przy codziennej toalecie,

29) zapewnienie właściwego stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń DPS.


Do zadań Radcy prawnego należy:

1) udział w opracowaniu aktów prawnych w zakresie działań DPS oraz opiniowanie tych projektów,

2) opiniowanie projektów umów i porozumień z innymi podmiotami w zakresie działania DPS,

3) udział w procedurze przetargowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych organizowanych przez DPS,

4) informowanie o stanie prawnym w zakresie działalności DPS oraz o uchybieniach w jego działaniach w zakresie stosowania prawa,

5) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa DPS i jego mieszkańców,

6) występowanie w charakterze pełnomocnika dyrektora DPS w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania DPS.

7) prowadzenie spraw organizacyjnych Domu, a mianowicie prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej statutu, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Domu.


Do zadań Pracownika do spraw kadr należy:

1) przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami i zmianą stanowisk pracy pracowników DPS,

2) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych. urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji, zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników DPS,

3) ustalanie i realizacja planu i kontroli pracy,

4) analizowanie stanu zatrudnienia i wynagrodzeń w DPS,

5) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS i resortowych dotyczących zatrudnienia,

6) kontrola porządku i dyscypliny pracy,

7) przygotowywanie wniosków w sprawach wyróżnień, nagradzania i karania pracowników,

8) załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę,

9) prowadzenie spraw dotyczących dokształcania pracowników DPS,

10) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

11) prowadzenie spraw socjalnych i BHP.


Do zadań Pracownika do spraw kontroli zarządczej należy:

1) monitorowanie stanu wdrożenia kontroli zarządczej w DPS,

2) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Domu przy opracowywaniu analiz ryzyka,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą,

4) inicjowanie i wdrażanie po uzyskaniu zgody Dyrektora wszelkich rozwiązań doskonalących pracę i jakość usług DPS.


Do zadań Pracownika do spraw informatycznych należy:

1) realizacja zadań w zakresie informatyki i komputeryzacji DPS,

2) obsługa i ochrona sieci teleinformatycznej w DPS,

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym nadzór nad prawidłowym działaniem zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych,

4) przestrzeganie zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,

5) podejmowanie inicjatyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwa danych osobowych,

6) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych w BIP-ie,

7) odpowiedzialność za realizację zadań wynikających z przepisów w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

10) instalacja nowych wersji programów,

11) serwis sprzętu komputerowego,

12) archiwizacja danych.


Do zadań Specjalisty do spraw medycznych należy:

1) współpraca z lekarzami, organizowanie wizyt mieszkańcom u lekarza pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów,

2) prowadzenie dokumentacji pracownika pierwszego kontaktu,

3) współpraca z dietetykiem w zakresie stosowanych diet,

4) zaopatrzenie Domu i mieszkańców w leki i środki opatrunkowe,

5) uczestniczenie w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData